Bedrijventerrein Trekdijk
maart 2017 'Rapport Markttoets Trekdijk wekt verbazing'
maart 2017 'Ontwijkende antwoorden college aanleiding voor aanvullende vragen LPM'
februari 2017 'Goed nieuws: Ook provincie vindt bedrijventerrein Trekdijk onnodig'
november 2016 'Trekdijk speelbal politiek'
september 2016 'Middelburg in de nesten door Trekdijk ?'
juni 2016 'Hoe verder met de Trekdijk ?'
mei 2016 'Presentatie Trekdijk op dorpstafel april 2016'
februari 2016 'Door Actieplan Grondbedrijf is de Trekdijk weer actueel'
januari 2016 'Artikel Faam: GroenLinks is fel tegen bedrijventerrein Trekdijk'
2014 'Trekdijk lijkt voorlopig van de baan'
november 2013 'Nieuwland geeft verzet Trekdijk niet op'
oktober 2013 'Het standpunt van de dorpsvereniging'
oktober 2013 'Vlissingen boos op Middelburg om plan met de Trekdijk'
september 2013 'Radio-interview wethouder over bedrijventerreinen bij Middelburg'
september 2013 'De slag om de Trekdijk is begonnen''Rapport markttoets Trekdijk wekt verbazing'


Op 13 maart werd geheel onverwacht in de commissievergadering Ruimte het tot dan geheime Ecorys-rapport openbaar gemaakt.
Omdat de aanwezige commissieleden hier niet op waren voorbereid, zal het rapport ongetwijfeld nogmaals worden behandeld.

14 maart 2017

....omhoog

'Ontwijkende antwoorden college aanleiding voor aanvullende vragen LPM'


Evenals de werkgroep Trekdijk is de Lokale Partij Middelburg van mening dat de ingediende schriftelijke vragen aan het college onvoldoende zijn beantwoord. Dit geeft aanleiding tot aanvullende vragen.

Klik op de link om de aanvullende vragen te bekijken.

maart 2017

....omhoog

'Goed nieuws: Ook de provincie vindt Trekdijk onnodig'


Naar aanleiding van de presentaties op de dorpstafel vorig jaar, zijn door de Lokale Partij Middelburg aan het college van B&W vragen gesteld over de noodzaak van een bedrijventerrein aan de Trekdijk. De vragen en de antwoorden erop van het college hebben in de regionale dag- en weekbladen nogal wat publiciteit opgeleverd. Dit is terug te zien op de website van de dorpsvereniging onder "Nieuwland in 't nieuws".

Het laatste woord is er nog niet over gezegd, gezien de onbevredigende antwoorden van het college. Het blijft de noodzaak overdrijven en geeft misleidende of ontwijkende antwoorden m.b.t. de financiële risico's.

Inmiddels liet ook de provincie weten dat ze de Trekdijk niet nodig vindt.
Bovendien maakt de provincie zich zorgen over de enorme schuld van de gemeente. Ze vindt dat Middelburg de opbrengst van de verkoop van grond voor woningbouw veel te optimistisch inschat. En ook met de verkoop aan grond voor bedrijven, zoals aan de Trekdijk, rekent Middelburg zich rijk. De provincie vindt dat Middelburg daardoor de financiële problemen voor zich uitschuift. Middelburg zou de komende jaren wel eens € 24 miljoen ( volgens de PZC zelfs € 29 miljoen ) op de grond moeten afwaarderen.

Ondertussen is tussen Middelburg en Vlissingen een fikse ruzie ontstaan. Beiden vinden dat de ander teveel grondverkoop claimt. Vlissingen verlangt dat met een gedegen onderbouwing wordt aangetoond waarom aan de Trekdijk een bedrijventerrein nodig is. Er is in de regio nog volop ruimte, zoals enkele km 's verderop langs de A58 voorbij Souburg.
De kans dat het Middelburg lukt Vlissingen van de noodzaak van de Trekdijk te overtuigen lijkt ons minimaal.

Nu binnen de gemeenteraad de twijfel toeneemt, zou 2017 voor de Trekdijk wel eens het jaar van de waarheid kunnen worden.

Hans van Hal, lid werkgroep Trekdijk

Uit dorpskrant februari 2017

....omhoog

'Trekdijk speelbal politiek'


Fors verlies Trekdijk steeds waarschijnlijker
Toen Middelburg met het Actieplan Grondbedrijf minstens € 121 miljoen bij elkaar moest sprokkelen, was het verleidelijk de cijfertjes wat gunstig af te ronden. Maar zoals uit de presentatie op de dorpstafel in het voorjaar bleek, is de opbrengst van de Trekdijk als bedrijventerrein wel erg overdreven. Overigens moet het de gemeente dan wel eerst lukken het bestemmingsplan te wijzigen. Inmiddels zijn er steeds meer indicaties dat de gemeente uiteindelijk zelfs een forser verlies riskeert dan wanneer ze nu van het bedrijventerrein afziet. Niet voor niets waarschuwt de accountant van de gemeente dat Middelburg de verkoop van grond aan bedrijven te optimistisch inschat. Ook al omdat Middelburg verreweg het grootste deel van de behoefte aan bedrijfsgrond op Walcheren voor z'n rekening wil nemen. Het was dan ook voorspelbaar dat het overleg over de Trekdijk met Vlissingen en Veere zou mislukken.
Dat de toekomstige behoefte aan bedrijventerreinen inmiddels opnieuw omlaag is bijgesteld, had de accountant nog niet eens in de rapportage meegenomen. En is de accountant wel juist geďnformeerd over de forse leegstand op Arnestein?

Walcheren heeft nog voldoende bedrijfsgrond
Op de dorpstafel van 15 november erkende wethouder Aalberts dat er op Walcheren weliswaar 30 hectare bedrijfsgrond beschikbaar is. Maar slechts een deel hiervan is bestemd voor traditionele bedrijven van een zware milieucategorie, die dag en nacht hinder mogen veroorzaken en er niet altijd fris uitzien. Dat komt o.a. omdat Vlissingen en Veere vinden dat deze bedrijven niet in het zicht moeten liggen.
Vlak voor Vlissingen wordt ten zuiden van de A58 ongeveer 8,5 hectare bedrijventerrein bouwrijp gemaakt. Maar alleen het achterste deel, niet te zien vanaf de A58, is bedoeld voor traditionele bedrijven.
Ook Middelburg wilde deze bedrijven niet meer op Ramsburg en dat is natuurlijk terecht. Maar dan moet Middelburg ze ook niet langs de nieuwe entree naar Nieuw- en Sint Joosland willen.

Trekdijk speelbal in duur politiek spel
Jammer dat er in 2013 al niet van de Trekdijk is afgezien. Dat had Middelburg namelijk ongeveer € 1 miljoen gescheeld. Maar door politieke spelletjes werd op slinkse wijze voorkomen dat het raadsvoorstel "Voorbereiding wijzigen bestemmingsplan Trekdijk" zou worden weggestemd. De Trekdijk is speelbal geworden van de politiek en het verlies blijft maar oplopen. Niet alleen de inwoners van Nieuw- en Sint Joosland, maar eigenlijk alle inwoners van Middelburg dreigen hiervan op termijn de dupe te worden.

Gaat Aalberts terug naar de raad of werk voor de Rekenkamer?
De presentatie op de dorpstafel in november eindigde met "Wat gaat wethouder Aalberts doen". Want mede door het mislukken van het overleg met Vlissingen en Veere is een nieuwe situatie ontstaan.

Zal Aalberts de raad voorstellen om "met de kennis van nu" van de Trekdijk af te zien? Hij zou daarmee beslist een aantal fracties van een pijndossier afhelpen.

Of wil Aalberts koste wat kost de Provincie overtuigen van de noodzaak ervan?

De werkgroep Trekdijk zal zich niet neerleggen bij de plannen om ons mooie polderlandschap tussen de Trekdijk en Weizichtweg op te offeren voor een traditioneel bedrijventerrein.
Het is niet alleen slecht voor Nieuw- en Sint Joosland en voor de relatie met de buurgemeenten. Het leidt tot nog meer leegstand op Arnestein en is riskant voor de toch al noodlijdende gemeentekas.

Wordt het geen tijd de Rekenkamer te laten onderzoeken welke financiële risico's met de Trekdijk worden genomen?


Hans van Hal, lid werkgroep Trekdijk
november 2016

Om de presentatie "Middelburg in de nesten" van 24 november te bekijken, klik hier

....omhoog

'Middelburg in de nesten door Trekdijk ?'


Hoewel Middelburg er nog meer miljoenen bij in zal schieten, lijkt het college van B en W nog steeds van plan de Trekdijk tot een bedrijventerrein te ontwikkelen. Om binnen de gemeenteraad de twijfelaars te overtuigen is daartoe de noodzaak sterk overdreven en de financiële risico’s zwaar onderschat. Gezichtsverlies voorkomen mag blijkbaar best wat miljoenen kosten.

Instemming buurgemeenten en Provincie niet kansrijk
De provincie verwacht echter uiterlijk 1 november a.s. van Middelburg en buurgemeenten Vlissingen en Veere een gezamenlijke bedrijventerreinenvisie.
De kans dat Middelburg de buurgemeenten dan heeft overtuigd dat een bedrijventerrein aan de Trekdijk nodig is, lijkt niet groot. Vooral Vlissingen, waar nog volop ruimte is, zit vast niet te wachten op een extra bedrijventerrein. Ook al omdat uit de nieuwste behoefteraming blijkt, dat de vraag naar ruimte voor bedrijven in de regio de komende jaren nauwelijks toeneemt.
Als Middelburg, Vlissingen en Veere er niet samen uitkomen, zal de Provincie een besluit moeten nemen. De kans dat de Provincie, destijds niet gelukkig met de aankoop van de Trekdijk als bedrijventerrein, dan voor de Trekdijk kiest, is klein. Middelburg, dat door de enorme schuld nog steeds onder financieel toezicht van de Provincie staat, zou opnieuw miljoenen moeten uitgeven voordat de Trekdijk tot een bedrijventerrein is ontwikkeld.
Dat is niet alleen een onzekere investering. Een nieuw bedrijventerrein leidt tot verdere leegstand en verloedering op Arnestein. Men zal bovendien rekening moeten houden met ( mogelijk langdurig ) verzet uit Nieuw- en Sint Joosland en andere natuurminnende organisaties.
De onlangs opgerichte werkgroep Trekdijk houdt de ontwikkelingen in de gaten.

Hans van Hal, lid werkgroep Trekdijk

Uit dorpskrant september 2016

....omhoog

'Hoe verder met de Trekdijk ?'


Met de presentatie “Buitenkansje of Miskoop” op de dorpstafel heb ik willen aantonen dat de aankoop van de Trekdijk voor Middelburg op een fiasco uitdraait. Zelfs als het de gemeente gaat lukken om er een bedrijventerrein te ontwikkelen. De schuld van de gemeente is afgelopen jaren, juist door de vele grondaankopen, al tot recordhoogte opgelopen. Naast extra hinder voor Nieuwland leidt een nieuw bedrijventerrein bovendien tot meer leegstand en verloedering op Arnestein.

Presentatie naar gemeentebestuur, provincie en buurgemeenten
Onze dorpswethouder Johan Aalberts blijft een bedrijventerrein langs de Trekdijk nodig vinden en wilt, ondanks de grote weerstand, er in “goed overleg” met de inwoners van Nieuw- en Sint Joosland uitkomen. De dorpsvereniging heeft zich vanaf het begin tegen dit plan verzet. Om dit te benadrukken is door het bestuur van de dorpsvereniging besloten het College van B&W en alle raadsleden over deze presentatie te informeren evenals de Provincie Zeeland en de buurgemeenten Vlissingen en Veere. Deze stonden niet te juichen toen Middelburg destijds de grond aankocht, maar hun medewerking is nodig om tot een Walchers bedrijventerreinprogramma te komen waarin het bedrijventerrein aan de Trekdijk is opgenomen. Het leek ons daarom van belang om ook hen duidelijk te maken wat ons standpunt over de Trekdijk is.

Werkgroep Trekdijk
Met bestuurslid Wim Staat is afgesproken alvast een werkgroep samen te stellen voor het geval het noodzakelijk wordt om vervolgstappen te nemen.

Middelburg moet afzien van bedrijventerrein Trekdijk
Hoe langer de gemeente wacht om van de Trekdijk af te zien, hoe groter het verlies. De gemeente gokt er echter op dat ze flink wat grond langs de Trekdijk voor veel geld aan bedrijven kunnen verkopen en zo het verlies zullen beperken. De gemeente neemt daarmee het risico van een nog groter verlies, maar wie dan leeft…… Overigens moet nog wel eerst het bestemmingsplan veranderd worden. Zover zal het, als het aan de Dorpsvereniging ligt, niet komen.

Hans van Hal

Samenstelling werkgroep Trekdijk
Intussen is de werkgroep gevormd. Daarin nemen behalve Hans van Hal de volgende personen zitting: André Vluggen (secretariaat), Pedro van Sluijs (aanwonende Trekdijk) en ondergetekende als vergadervoorzitter. Willy Oorthuijsen heeft toegezegd de werkgroep te adviseren voor de aspecten natuur en milieu. Hij heeft eerder heel nuttig werk verricht in de voormalige werkgroep Geen Grootschalige Zwijnerij, toen Nieuwland zich met succes verzette tegen de komst van varkensstallen.

Wim Staat

Uit dorpskrant juni 2016

....omhoog

'Presentatie Trekdijk op dorpstafel'


Naar aanleiding van het artikel over de Trekdijk in de dorpskrant van februari, heb ik op de dorpstafel van 19 april door middel van een presentatie een toelichting gegeven. Daarbij heb ik willen aantonen dat een bedrijventerrein aan de Trekdijk een onverstandige beslissing van de gemeente is geweest. Onze dorpswethouder Johan Aalberts is gevraagd te overwegen ervan af te zien.

Klik hieronder om de presentatie en de toelichting te bekijken.


Reactie Wethouder Aalberts na de presentatie
Volgens Aalberts zou men met de kennis van nu anders tegen deze aankoop kunnen aankijken.
Maar Aalberts blijft van mening dat ondanks alle bezwaren het bedrijventerrein nodig is.
Er zou zelfs al serieuze belangstelling zijn, maar dit is vertrouwelijke informatie dus kan hij niet zeggen om welk bedrijf dit gaat.
Het klonk niet erg overtuigend, gezien de leegstand op Arnestein en enkele ruime kavels, die er al jaren te koop staan.
En dat er serieuze belangstelling zou zijn, waar verder nog niets over gezegd kan worden, hebben we sinds 2008 al zo vaak gehoord.

Hoewel de inwoners van Nieuwland daar heel anders over denken, blijft Johan Aalberts zelfs van mening dat het moet lukken om in goed overleg tot een goede invulling van bedrijventerrein Trekdijk te komen.

Een bewoonster van de Molendijk had wel een punt.
Een verzoek tot de bouw van 2 woningen aan de Molendijk werd o.a. afgewezen omdat:
"Het gemeentelijk (en ook provinciaal) beleid er op is gericht een verdere verstening van het buitengebied tegen te gaan".
Waarom dan een bedrijventerrein op een steenworp afstand wel zou mogen, ging Aalberts niet verder op in.
Wel dat de rechter de gemeente in het gelijk gesteld om het verzoek om 2 woningen te mogen bouwen ( o.a. om deze reden ) af te wijzen.

Met het bestuur van de dorpsvereniging wordt overlegd welke stappen er verder worden ondernomen.

Hans van Hal

mei 2016

....omhoog

'De Trekdijk is weer actueel'


2008: Een ondoordachte aankoop
15 december 2008 moest de gemeenteraad halsoverkop instemmen met het voorstel om grond aan te kopen voor een toekomstig traditioneel bedrijventerrein aan de Trekdijk. Ondanks dat Vlissingen juist aan die kant van de A58 nog volop ruimte had, moest de raad dezelfde dag met het voorstel instemmen anders was dit "buitenkansje" verkeken.
De dorpsvereniging heeft zich vanaf het begin verzet tegen deze ondoordachte aankoop. Een stuk landbouwgrond, wat deel uitmaakt van het Nationaal Landschap, dreigt te worden opgeofferd aan de concurrentie tussen Middelburg en Vlissingen. En Nieuwland is hiervan de dupe. Bovendien kost het de gemeente vele miljoenen. Het is hoogst onzeker of deze investering ooit wordt terugverdiend.

2013: Geen meerderheid voor wijzigen bestemmingsplan Trekdijk
Al vanaf het begin was de gemeenteraad sterk verdeeld. In 2013 was er tot 2 maal toe geen meerderheid om het bestemmingsplan Trekdijk te wijzigen. Ook de buurgemeenten lieten weten dat ze zich door de plannen met de Trekdijk voelden gedwarsboomd. Zoiets zou in een Walcherse bedrijventerreinenvisie met elkaar en de Provincie worden afgestemd.

December 2015: Plan met 13,5 ha voor bedrijven aan de Trekdijk
Inmiddels is de schuldenlast van de gemeente Middelburg gigantisch en voor ongeveer 100 miljoen is dit het gevolg van het aankoopbeleid van grond door het grondbedrijf van de gemeente.
Om die reden is de gemeenteraad 14 december jl. gevraagd in te stemmen met een actieplan om het grondbedrijf weer financieel gezond te krijgen. In dit plan is aangegeven welke gronden de komende jaren verkocht zouden moeten worden. Grond waarvoor geen plannen zijn, moeten als verlies geboekt worden.
Weliswaar moet eerst opnieuw extra miljoenen worden uitgegeven, maar als de komende 15 jaar het opwaarderen en verkoop van gronden minstens 121 Miljoen oplevert, is het grondbedrijf in 2030 uit de rode cijfers.
In het plan wordt er van uitgegaan dat er tot 2030 ongeveer 1.800 woningen worden gebouwd en ongeveer 26 hectare grond aan bedrijven kan worden verkocht, waarvan 13,5 hectare op het toekomstig bedrijventerrein langs de Trekdijk.
Opnieuw worden de buurgemeenten onaangenaam verrast. Want van de mogelijke behoefte aan ruimte voor bedrijven op Walcheren zou alleen Middelburg al 70 % voor z'n rekening nemen.

Is het actieplan wel realistisch ?
Niet alleen de oppositiepartijen hebben twijfels over de haalbaarheid van het actieplan. Het lijkt vooral bedoeld om "de boeken op orde" te brengen. Toch is noodgedwongen in de raadsvergadering van 14 december jl. door een meerderheid ingestemd met het plan. De dramatische financiële positie van de gemeente biedt weinig andere keus.
Het actieplan werd wat aangepast, maar de paragraaf over de verkoop van 13,5 ha grond voor traditionele bedrijven langs de Trekdijk bleef ongewijzigd.
Wel blijven de oppositiepartijen GroenLinks, LPM en SP zich verzetten tegen een bedrijventerrein aan de Trekdijk. Mede omdat zij van mening zijn dat je dit de inwoners van Nieuw- en Sint Joosland niet kan aandoen.

Is een nieuw bedrijventerrein echt nodig ?
Wethouder Aalberts stelt dat door de komst van de marinierskazerne in Vlissingen er in de regio nauwelijks nog grond beschikbaar is voor traditionele bedrijven, zodat het bedrijventerrein aan de Trekdijk dringend nodig is. Dit valt te betwijfelen gezien het nog steeds moeizaam verlopende overleg met de buurgemeenten en de Provincie over de Walcherse bedrijvenvisie en de nog steeds ongebruikte ruimte op Walcheren, ook op Arnestein.

Stadsentree Ramsburg is opgeknapt. Entree van Nieuwland wordt "Weidse zicht is weg" ?
Ondanks dat er een groene zone rondom de bedrijven wordt aangelegd en Aalberts toezegt dat de inwoners van Nieuwland nauw worden betrokken bij de plannen met de Trekdijk, zijn veel Nieuwlanders ongerust over de mogelijke gevolgen voor het dorp en voorzien tevens een leegloop en verloedering van Arnestein.

Middelburg heeft veel geld geďnvesteerd in de herstructurering van Ramsburg om een fraaie oostelijke stadsentree van Middelburg te creëren. Aalberts zei hierover dat je bij je voordeur natuurlijk geen traditionele bedrijven als autosloperijen wil ( Klik hier ).
Maar vindt zulke bedrijven wel kunnen langs de nieuwe entree van Nieuwland via de Weizichtweg.
Daar zal Nieuwland zich tegen blijven verzetten.

En ....... als het allemaal toch gebeurt, kan de naam van deze weg maar beter veranderd worden in Weidsezichtisweg.

Gaat het ook echt gebeuren ?
Dat is nog lang niet zeker. Niet alleen het wijzigen van het bestemmingsplan van de Trekdijk zal op veel weerstand stuiten.
Ook de Provincie zal erop toezien dat gemeenten hun plannen op elkaar afstemmen en elkaar niet beconcurreren. Pas als uit een gezamenlijke visie blijkt dat een bedrijventerrein aan de Trekdijk noodzakelijk is en als de Provincie vindt dat de Trekdijk planologisch het meest geschikt is, zal ze de plannen bekrachtigen. Gezien de onmin tussen Vlissingen en Middelburg lijkt dat nog ver weg.
Omdat het aantal inwoners van Zeeland de komende jaren niet of nauwelijks zal groeien, is zeker niet uitgesloten dat de behoefte aan uitbreiding van bedrijventerreinen opnieuw omlaag wordt bijgesteld. Want door krimp en vergrijzing zal de beroepsbevolking juist extra afnemen.
…………En misschien worden Vlissingen en Middelburg wel gedwongen te fuseren ? Als dat 8 jaar geleden al was gebeurd was de grond aan de Trekdijk sowieso nooit aangekocht.

*) Wat zijn "traditionele" bedrijven ?
Dat zijn bedrijven voor productie, constructie en opslag. Ook autosloperijen vallen hieronder. Voor de Trekdijk is de zware Milieucategorie 4 voorzien. Behalve dat bedrijven er niet altijd fraai uitzien, mogen ze binnen bepaalde normen, dag en nacht hinder, zoals geluid en stank veroorzaken.


Hans van Hal
Uit dorpskrant februari 2016

....omhoog

'GroenLinks is fel tegen bedrijventerrein Trekdijk'


De Faam 20 januari 2016

....omhoog

'Ontwikkeling Trekdijk voorlopig van de baan'


Het gemeentebestuur heeft een werkprogramma 2014-2018 opgesteld, waarin het volgende staat over een bedrijventerrein aan de Trekdijk.

Wij hebben afgesproken dat de Trekdijk in deze raadsperiode niet wordt ontwikkeld, tenzij:
- in de Walcherse bedrijvenvisie de noodzaak blijkt voor ontwikkeling van deze locatie of
- de noodzaak blijkt uit het feit dat zich een bedrijf meldt dat meer dan 1 ha. grond wil aankopen voor de vestiging van een bedrijf dat binnen het profiel van het bedrijventerrein past.

juni 2014


'Petitie tegen Trekdijk'


Middelburg - De fractie van GroenLinks Middelburg heeft vrijdag een petitie met 194 handtekeningen overhandigd aan formateur Saskia Szarafinski. Daarmee roept de partij op geen nieuw bedrijventerrein bij de Trekdijk in Nieuw- en Sint Joosland te ontwikkelen.

Uit De Faam van 16 april 2014

Zie ook artikel op website PZC

'Raadsvoorstel wijziging bestemmingsplan Trekdijk uitgesteld'


Zoals we hadden voorzien, liep het overleg met de buurgemeenten minder vlot dan wethouder Aalberts had verwacht. Volgens Aalberts zou met name Vlissingen aanvullende voorwaarden stellen. In ieder geval kwam er geen overeenstemming over de nieuwe Walcherse bedrijventerreinenvisie.
Een aantal raadsleden willen het voorstel pas steunen als uit zo'n gezamenlijke visie met de buurgemeenten zou blijken dat een bedrijventerrein aan de Trekdijk op korte termijn ontwikkeld moet worden.

Johan Aalberts besloot daarom het raadsvoorstel niet meer op de agenda van de vergaderingen in december en januari te plaatsen en voorkwam daardoor dat het zou worden weggestemd. In verband met de verkiezingen op 19 maart a.s. zal daardoor het voorstel niet meer door de huidige raad behandeld worden.

Hoewel we betreuren dat daardoor het raadsvoorstel niet meer kan worden weggestemd, is het bestuur gelukkig met dit uitstel. Daar hebben we ook steeds op aangedrongen.

Of er na de verkiezingen wel een raadsmeerderheid voor is te vinden, is moeilijk te voorspellen. Dan zal er toch eerst overeenstemming over de bedrijventerreinenvisie moeten zijn. En dan nog is het de vraag of het voorstel opnieuw in de raad komt en de meerderheid van de nieuwe gemeenteraad het raadsvoorstel steunt. We blijven de ontwikkelingen volgen.

Hans van Hal

februari 2014

....omhoog

'Nieuwland geeft verzet Trekdijk niet op'


De Faam 20 november 2013 door Leo Janssens

Bij de dorpsvereniging Nieuw- en Sint Joosland is er weerstand tegen de plannen van de gemeente Middelburg om grond aan de Trekdijk te bestemmen voor een bedrijventerrein voor traditionele bedrijven.

Penningmeester Hans van Hal van de dorpsvereniging: “De slag om de Trekdijk is begonnen. De Trekdijk is landbouwgrond en nu nog onderdeel van het Nationaal Landschap. Het is mogelijk dat hier, met traditionele bedrijven, hinder veroorzakende bedrijven komen. Dat kunnen dan niet de meest milieuvriendelijke bedrijven zijn. Elders in de gemeente Middelburg is er voldoende ruimte, dus de Trekdijk is niet nodig.
De provincie en de Walcherse gemeenten moeten eerst alles nog eens grondig nagaan en zullen dan tot de conclusie komen dat een bedrijventerrein aan de Trekdijk niet aan de orde is. Nieuwland geeft verzet niet op.”

Grond aangekocht
Vijf jaar geleden moest de gemeente Middelburg hals over kop beslissen om de grond aan de Trekdijk aan te kopen voor een toekomstig bedrijventerrein voor traditionele bedrijven.
Hans van Hal: “Achteraf gezien had deze aankoop nooit mogen gebeuren. Dat vond Nieuwland toen al en dat beseft inmiddels een groeiend deel van de gemeenteraad. Iedereen die een rondje Arnestein doet, ziet dat daar juist steeds meer leegstand komt en verloedering dreigt. Ook de buurtgemeenten vinden dat elders in de regio nog voor jaren voldoende ruimte is op de bestaande bedrijventerreinen.

Maar wethouder Aalberts, die blijkbaar met de grond aan de Trekdijk in zijn maag zit, vindt het nu tijd voor de volgende stap, zodat de ontwikkeling van bedrijventerrein Trekdijk mogelijk wordt. Niet omdat de gemeente de laatste jaren veel grond aan traditionele bedrijven heeft uitgegeven, maar omdat de verhuizing van Herstaco naar Vlissingen definitief niet doorgaat. De leegstand op Arnestein aanpakken is niet gemakkelijk en voor een wethouder van economische zaken niet interessant.
Hij vraagt daarom 16 december de Middelburgse raad akkoord te gaan met een krediet van 30.000.- euro om een studie te maken hoe het bestemmingsplan van de Trekdijk aan te passen. Want het is nu nog gewoon landbouwgrond, en die bestemming wil hij wijzigen.’

Johan is sympathiek
‘Kijk, wethouder Johan Aalberts,ook dorpswethouder voor Nieuw- en Sint Joosland, is een sympathiek persoon, capabel, goed in de omgang, maar in deze delen wij zijn visie niet.‘

Nieuwland dreigt zo de dupe te worden van de concurrentie tussen Middelburg en Vlissingen. Waren ze één gemeente geweest dan was er nooit voor de Trekdijk als bedrijventerrein gekozen.”

....omhoog

'Het standpunt van de dorpsvereniging'


Hoe begon het ?
5 jaar geleden, 15 december 2008, moest de gemeenteraad hals over kop beslissen om de grond aan de Trekdijk aan te kopen voor een toekomstig bedrijventerrein voor traditionele bedrijven.

De twijfels die de raad toen had, zijn nog steeds actueel.
  • Is het wel nodig gezien de economische vooruitzichten ?
  • Kun je het wel maken t.o.v. de buurgemeenten, met name Vlissingen, temeer daar was afgesproken dat Vlissingen zich zou richten op traditionele bedrijven ?
  • Moet niet eerst de Regionale Visie Bedrijfsterreinen worden bijgewerkt, zodat duidelijk wordt of het echt noodzakelijk is.
  • Verlangt de provincie niet dat eerst alle bestaande terreinen in de regio worden benut voordat aan een bedrijventerrein ten zuiden van de A58 wordt begonnen.
  • Kun je het Nieuwland wel aan doen, wat al ingeklemd ligt tussen snelwegen, geluidswallen, industriegebied en Arnestein met alle bijkomende hinder.
Maar er moest meteen beslist worden. Door in dezelfde vergadering toe te zeggen dat Nieuwland versneld enkele plannen van Dorp van de Toekomst zou mogen realiseren, ging onder tijdsdruk een verdeelde raad met de aankoop akkoord.

Achteraf gezien had deze aankoop nooit mogen gebeuren. Dat vond Nieuwland toen al en bij een groeiend deel van de raad nemen de twijfels toe. Want iedereen die een rondje Arnestein doet, ziet dat er juist steeds meer leegstand komt en verloedering dreigt. Ook de buurgemeenten vinden dat er in de regio nog voor jaren voldoende ruimte is op de bestaande bedrijventerreinen.

September 2013: Wethouder Aalberts wil nu de volgende stap
Maar wethouder Aalberts, die blijkbaar met de grond aan de Trekdijk in zijn maag zit, vindt het nu tijd voor de volgende stap, zodat de ontwikkeling van het bedrijventerrein mogelijk wordt. Niet omdat de gemeente de laatste jaren veel grond aan traditionele bedrijven heeft uitgegeven, maar omdat de verhuizing van Herstaco naar Vlissingen definitief niet doorgaat. En de leegstand op Arnestein aanpakken is niet makkelijk en voor een wethouder van economische zaken niet interessant.
Hij vraagt daarom de raad akkoord te gaan met een krediet van € 30.000 om het bestemmingsplan van de Trekdijk aan te passen. Want het is nu nog gewoon landbouwgrond, dat deel uitmaakt van het Nationaal Landschap.

Gemeenteraad geeft 2 maal geen steun. Aalberts probeert het nog een derde keer
In de 2 laatste raadsvergaderingen heeft Aalberts tevergeefs geprobeerd hiervoor een meerderheid te krijgen.
9 september dreigde het raadsvoorstel te worden afgewezen door de tegenstemmen van 2 CDA-raadsleden. Maar omdat een raadslid van D66 ontbrak, staakten de stemmen. Een "meevaller" voor Aalberts, want anders was het voorstel deze zittingsperiode sowieso van de baan.
Pech voor Nieuwland dat juist had aangedrongen op uitstel, met name om meer duidelijkheid te krijgen of het echt wel nodig is.

Ondertussen liet het college van Vlissingen weten dat het geen enkele noodzaak ziet in het ontwikkelen van de Trekdijk, temeer daar de provincie onlangs de behoefteraming bedrijventerreinen omlaag heeft bijgesteld naar 3 ha per jaar voor de komende 10 jaar. Hiervoor is nog voldoende terrein aanwezig. En dan is de leegstand op Arnestein niet eens meegerekend.

Kort voor de raadsvergadering van 7 oktober verzekerde de wethouder ons dat het nu aan de raad is om een besluit te nemen "en daar zal ik me bij neerleggen". Blijkbaar in de verwachting dat voordien de 2 dissidente CDA-raadsleden tot de orde zijn geroepen.

Maar als in de raadsvergadering van 7 oktober blijkt dat de SGP-fractie het voorstel niet wil steunen, trekt Aalberts het voorstel plotseling in. Met deze manoeuvre voorkomt hij dat deze keer het voorstel wel wordt afgewezen.

Opnieuw pech voor Nieuwland, want Aalberts wil het in de raadsvergadering van 16 december voor een derde keer proberen. En zal er ongetwijfeld alles aan doen om dan weer steun van de SGP-fractie te krijgen.

Waarom wil Middelburg hinder veroorzakende bedrijven langs de Trekdijk ?
Extra dreigend voor Nieuwland is dat de Trekdijk bestemd is voor "traditionele" bedrijven. Dat klinkt nostalgisch en vriendelijk, maar hieronder vallen wel bedrijven in een zware milieucategorie, die als hinderlijk worden ervaren. Zij geven geluidsoverlast en hebben buitenopslag.
Daar wil je liever niet op uit kijken of in de buurt wonen. Middelburg wil deze bedrijven dan ook niet op de Mortiere en zelfs niet op Ramsburg vlakbij de nieuwe entree vanaf de N57. Middelburg zou zich niet te veel op dit soort bedrijven moeten richten, hooguit op Arnestein concentreren en zeker niet langs de nieuwe entree van Nieuw- en Sint Joosland.

Het kost voorlopig geld en leidt tot leegstand en verloedering
De gemeente zal fors moeten investeren om de grond aan de Trekdijk bouwrijp te maken en wegen aan te leggen. De Weizichtweg is nu al erg krap. Dit gaat de gemeenschap weer geld kosten en waarom ? Om een stuk natuur te kunnen bebouwen en elders leegstand te creëren. Want natuurlijk willen bedrijven liever naar een splinternieuw bedrijventerrein dan een verloederend Arnestein.

Nieuwland geeft verzet niet op
Ook Nieuwland is voor economische groei en meer werkgelegenheid.
Maar daar heb je echt de Trekdijk nog niet voor nodig. De dorpsvereniging zal zich voorlopig dan ook blijven verzetten tegen deze plannen en zal zo nodig steun zoeken bij de gemeenteraad, maar ook bij de buurgemeenten en de provincie.
Want Nieuwland wil niet de dupe worden van de concurrentie tussen Middelburg en Vlissingen.

Oproep aan Aalberts
De dorpsvereniging doet opnieuw een dringend beroep op wethouder Aalberts om niet overhaast te werk te gaan. Er staat met Ramsburg nog het nodige te gebeuren en gezien de huidige leegstand zal Arnestein echt niet op korte termijn volraken.
Werk eerst in goed overleg met de Vlissingen, Veere en de provincie samen aan een Walcherse Visie Bedrijventerreinen.
Betrek daarbij ook de leegstand op Arnestein. Het lijkt ons erg optimistisch dat dit voor 16 december gereed is en het zou ons verbazen als hieruit zou blijken dat de Trekdijk op korte termijn noodzakelijk is. Misschien kan de Trekdijk als een reservelocatie worden aangehouden voor als het ooit echt nodig is. Maar regel daarbij dan wel dat deze locatie niet bestemd is voor hindergevende traditionele bedrijven.

29 oktober 2013

Hans van Hal

....omhoog

'Vlissingen boos op Middelburg om plan met de Trekdijk'


VLISSINGEN - 3 oktober 2013

De samenwerking tussen Vlissingen en Middelburg loopt een deuk op door het plan van Middelburg om langs de A58 een nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen. CDA-fractievoorzitter Rijnco Jan Suurmond verwoordde zo gisteravond het algemene gevoel van de Vlissingse raad.

Zie artikel op website PZC

....omhoog

'Wethouder over bedrijventerreinen bij Middelburg'


Omroep Zeeland, radio-interview

10 september 2013

Wethouder Aalberts zegt trots te zijn op de nieuwe stadsentree bij Ramsburg nu daar de traditionele bedrijven worden verplaatst naar Arnestein. Want, zoals het was, was het niet fraai. Als je daar niet moest zijn, kwam je er liever niet. Bedrijven als autosloperijen heb je ook liever niet in het zicht.
Maar Aalberts vindt deze "traditionele" bedrijven wel kunnen tussen de Trekdijk en de Weizichtweg, langs de nieuwe entree van Nieuw- en Sint Joosland.
Maar als de Nieuwlanders vanuit de stad naar huis rijden, zullen ze langs dit bedrijventerrein moeten. Je hebt geen andere keus, of toch wel........dwars door bedrijventerrein Arnestein kan ook.

Klik hier om het interview te beluisteren

....omhoog

'De slag om de Trekdijk is begonnen'


De gemeente Middelburg is begonnen de procedure in gang te zetten om een bestemmingsplan te maken waardoor aan de Trekdijk een bedrijventerrein kan worden aangelegd.
Op 9 september wordt de gemeenteraad instemming gevraagd om hiervoor een krediet van € 30.000 beschikbaar te stellen.

De dorpsvereniging, die destijds bij de aankoop van de grond door de gemeente al bezwaar maakte, is niet gelukkig met deze stap en heeft naast enkele informele acties besloten tot het volgende:

  • Een brief naar alle raadsfracties
  • Ingesproken tijdens de vergadering van de raadscomissie Ruimte op 2 september 2013
Lees hieronder de teksten van het raadsvoorstel, de brief en de tekst ingesproken bij de commissie Ruimte:

Klik hier om het raadsvoorstel te lezen Klik hier om de brief naar de raadsfracties lezen Klik hier om de tekst, die door Krina de Visser is ingesproken bij de raadscommissie ruimte

september 2013

....omhoog